I.  BENAMING - ZETEL – DOEL 

Artikel 1: De in de Kempen gevestigde apothekers, instemmend met de onderhavige statuten, stichten een beroepsvereniging, overeenkomstig de wet van 31 maart 1898. 

Artikel 2: De vereniging heeft haar zetel in Oud-Turnhout. Zij strekt haar bedrijvigheid hoofdzakelijk uit over het arrondissement Turnhout en de nabijliggende gemeenten.  

Artikel 3: De vereniging draagt de benaming "KEMPISCHE FARMACEUTISCHE KRING", afgekort "K.F.K." Het is de vereniging toegelaten de lange en de korte naam afzonderlijk of samen te gebruiken. 

Artikel 4: Zij stelt zich tot doel de individuele en corporatieve beroepsrechten en -belangen van haar leden te bestuderen en te beschermen in het raam van de maatschappelijke functie die zij vervullen. Zij streeft ernaar de geest van eendracht en collegialiteit onder haar leden te bewaren, de studie der farmaceutische wetenschappen te bevorderen, de misbruiken uit de farmaceutische praktijk te weren en alle mogelijke verbeteringen aan te brengen in de uitoefening van het beroep. De vereniging kan hiertoe de nodige diensten oprichten. 

II.  LEDEN  

Artikel 5:  
a) De vereniging telt werkende leden en ereleden. Het aantal ereleden mag niet hoger zijn dan één vierde van het aantal werkende leden.  
b) Werkende leden betalen een jaarlijkse bijdrage. 

Artikel 6:  Een werkend lid van de vereniging moet:  
a) Drager zijn van een Belgisch diploma van apotheker of van een gelijkwaardig vreemd diploma dat in België erkend is. 
b) Werken in een voor het publiek toegankelijke apotheek op het grondgebied van de vereniging in de hoedanigheid van titularis-eigenaar, titularis niet-eigenaar of adjunct.
c) Voorgesteld zijn door drie werkende leden van de vereniging.
d) Schriftelijk instemmen met en zich gedragen naar de statuten en reglementen goedgekeurd door de algemene vergadering van de vereniging. 
e) Als lid aanvaard worden door het bestuur of in algemene vergadering door de meerderheid der aanwezige leden. 

Artikel 7: Als erelid kunnen door de algemene vergadering en op voorstel van het bestuur alle personen of groeperingen aanvaard worden die bijdragen tot de bloei van de vereniging of van het beroep of aan wie de vereniging eer wil betuigen. Ereleden betalen geen verplichte bijdrage. 

Artikel 8: Elke wijziging in de hoedanigheid van het lid, omschreven in artikel 6 § b, moet spontaan gemeld worden aan het bestuur van de vereniging door een schrijven gericht aan de voorzitter.  

Artikel 9: Elk jaar stelt de algemene vergadering de bijdrage vast. Het niet betalen of laattijdig betalen van de bijdrage kan aanleiding geven tot een disciplinaire maatregel. 

Artikel 10: Ieder lid heeft het recht zich te allen tijde terug te trekken uit de vereniging. Ontslag dient per aangetekende brief te worden gezonden aan de voorzitter. 

Artikel 11: Elk lid, dat zou weigeren zich te onderwerpen aan de statuten of aan de reglementen goedgekeurd door de algemene vergadering, of dat moreel of materieel nadeel zou berokkenen aan de "K.F.K." of aan het beroep kan door het bestuur opgeroepen worden om uitleg te verschaffen. Zo de eerste oproep onbeantwoord blijft wordt een tweede toegezonden. Na beoordeling van de gewichtigheid van de feiten die de overtreder ten laste worden gelegd beslist het bestuur. De uitsluiting uit de vereniging kan slechts gebeuren door een twee derden meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen op een speciaal met dit doel bijeengeroepen algemene vergadering.  

Artikel 12: Nooit, zelfs niet in geval van uitsluiting of ontslag, zullen de leden terugbetaling kunnen eisen van hun bijdrage of welke storting ook. Een uitgesloten of ontslagnemend lid verliest elk recht op de voordelen van de vereniging. Overeenkomstig de wet op de beroepsverenigingen blijven de ontslagnemende of uitgesloten leden de bijdrage van het verlopen en het lopende jaar verschuldigd. Zij zijn eveneens gehouden tot het volbrengen van alle verplichtingen die ze hadden voor hun ontslag of uitsluiting en die voortvloeien uit scheidsrechterlijke contracten, reglementen of uit met de vereniging afgesloten overeenkomsten. 

III.  ALGEMENE VERGADERINGEN 

Artikel 13: De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve bij de uitzonderingen voorzien door artikel 31. Alle leden mogen de algemene vergadering bijwonen en deelnemen aan de besprekingen. Alleen werkende leden hebben stemrecht. De algemene vergadering is bevoegd tot het verkiezen van de leden van het bestuur, het wijzigen van de statuten, het ontbinden van de vereniging, het onderzoeken van de rekeningen en in het algemeen, tot het bespreken van alle onderwerpen die de vereniging aanbelangen en haar regelmatig zijn voorgelegd. 

Artikel 14: De algemene vergadering wordt gehouden telkens het bestuur dit wenselijk acht of wanneer ten minste tien leden het schriftelijk bij de voorzitter aanvragen met vermelding van het onderwerp dat zij op de agenda geplaatst willen zien. 

Artikel 15: De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen en binden al de leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.  

Artikel 16: Op voorstel van het bestuur stelt de algemene vergadering een huishoudelijk reglement op. Dit reglement moet door de algemene vergadering goedgekeurd worden alvorens toepasbaar te zijn. Het reglement bevat een procedure voor eventuele wijzigingen. Het kan eveneens voorzien in disciplinaire maatregelen.  

Artikel 17: De statutaire algemene vergadering wordt gehouden in februari of op een tijdstip dat toelaat de stukken vereist volgens artikel 8 van de wet op de beroepsverenigingen conform neer te leggen. Op deze vergadering brengt de secretaris een verslag van de werking van de vereniging gedurende het verlopen jaar. De statutaire algemene vergadering bespreekt de jaarlijkse rekeningen voorgelegd door de schatbewaarder en dient er zijn goedkeuring aan te hechten. Tijdens deze vergadering hebben ook de statutaire verkiezingen plaats. 

IIII.  BESTUUR 

Artikel 18: Het bestuur van de K.F.K. is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en uit twee tot zes leden. Niemand mag twee functies tegelijkertijd uitoefenen. Alle bestuursleden worden door de algemene vergadering verkozen uit de werkende leden van de vereniging en dit voor een periode van 4 jaar. Zij zijn herkiesbaar. Om de twee jaar wordt het bestuur met de helft herkozen. De uittredende reeks wordt de eerste maal door het lot aangeduid. Ontslagnemende of overleden bestuursleden worden op de eerstkomende algemene vergadering vervangen. Een aldus verkozen bestuurslid beëindigt het mandaat van zijn voorganger. Tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering en indien het nodig is zijn mandaat te hernieuwen, gaat de algemene vergadering, na de verkiezing van bestuursleden, over tot de verkiezing van een voorzitter. Hij wordt voorgesteld door de algemene vergadering of het bestuur uit de bestuursleden. 

Artikel 19: Na elke verkiezing wijst de voorzitter of zijn plaatsvervanger, in samenspraak met het bestuur, de vrijgekomen functies toe.  

Artikel 20: De voorzitter waakt over de naleving van de statuten en bijzondere reglementen en zorgt voor de uitvoering ervan. Hij zit de vergaderingen voor en zorgt voor de uitvoering van de genomen beslissingen. Zo nodig stelt hij de agenda vast. Tijdens zijn afwezigheid wordt hij vervangen, eerst door de ondervoorzitter dan door het oudste aanwezig bestuurslid. Samen met de secretaris, of een speciaal daartoe door het bestuur gevolmachtigd bestuurslid, tekent hij alle stukken. Hij vertegenwoordigt de K.F.K. in al haar betrekkingen zowel met officiële instanties op federaal, gewestelijk, regionaal of plaatselijk niveau als met derden, natuurlijke of rechtspersonen. Behalve als de algemene vergadering daartoe bijzondere volmacht heeft verleend aan iemand anders, treedt de voorzitter op in alle vorderingen voor het gerecht, als eiser of verweerder, binnen de grenzen bepaald in de wet van 31 maart 1898.  

Artikel 21: De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in zijn taak. Zo nodig vervangt hij hem. 

Artikel 22: De secretaris is verantwoordelijk voor het administratief beheer van de vereniging. Hij staat in voor de briefwisseling. Hij stelt de verslagen van de zittingen op. Hij bewaart de archieven en de verzamelingen van de vereniging en houdt de ledenlijst dag aan dag bij. Hij kan zich laten bijstaan.  

Artikel 23: De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding. Hij regelt ontvangsten, uitgaven en beleggingen onder toezicht van de voorzitter of van een daartoe gemachtigd lid van het bestuur. 

Artikel 24: Het bestuur is gelast met alle handelingen welke in zijn bevoegdheid vallen, zoals bepaald in artikel 4 van deze statuten. Het bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht inzake het beheer van de vereniging. Alles wat niet uitdrukkelijk voorbehouden is aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.  

Artikel 25: Het bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of zijn vervanger zo dikwijls als het beheer van de vereniging dit vereist en, verplichtend, telkens een lid van het bestuur zulks bij een gemotiveerd schrijven aan de voorzitter aanvraagt.  

Artikel 26: Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig is, behalve over die punten welke als hoogdringend vermeld staan op de geschreven uitnodiging. Bij een nieuwe bijeenroeping mag geldig beslist worden over dezelfde dagorde ongeacht de samenstelling van het bestuur. Bij staking van stemmen is de stem van degene die voorzit beslissend. 

V.  SCHEIDSRECHTERSRAAD 

Artikel 27: Bij conflict tussen de leden der vereniging tracht het bestuur de partijen te verzoenen. Zo nodig wordt een scheidsrechtersraad samengesteld. Elk der partijen duidt een scheidsrechter aan, te kiezen onder de werkende leden. Een derde scheidsrechter wordt door deze twee aangeduid of, indien zij weigeren, op voorstel van en door de voorzitter van de vereniging. De voorzitter licht de raad in over de aard van het conflict. Bij conflict tussen leden en derden kan de vereniging de middelen tot beslechting opzoeken, hetzij door verzoening hetzij door scheidsgerecht. 

VI.  MAATSCHAPPELIJK VERMOGEN 

Artikel 28: De middelen van de vereniging bestaan uit de bijdragen der leden, bijzondere giften, toelagen, boeten en alle andere voordelen wettig bekomen door beheer van haar bezit. 

Artikel 29: De rekeningen worden bijgehouden door de penningmeester en ieder jaar afgesloten op 31 december. De bescheiden van de boekhouding en de inventaris worden aan de goedkeuring van de statutaire algemene vergadering onderworpen zoals voorzien in artikel 17. Veertien dagen voor deze vergadering liggen ze op de maatschappelijke zetel ter inzage van de leden.  

Artikel 30: Na aftrek van de werkingskosten wordt het batig saldo gedeponeerd op een rekening bij een door de bankkommissie gecontroleerde financiële instelling. Een tiende van dit saldo vormt het reservefonds. Het overschot van de beschikbare gelden wordt aangewend voor doeleinden te bepalen door de algemene vergadering en dit binnen de grenzen voorzien in de wet van 31 maart 1898. In geen geval zal de vereniging zich aandelen aanschaffen van handelsvennootschappen. 

VII.  WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN - BIJZONDERE BEPALINGEN – ONTBINDING

Artikel 31: Wijzigingen aan de statuten of ontbinding van de vereniging kunnen slechts geldig beslist worden door een meerderheid van ten minste drie vierden van de stemmen op een speciaal daartoe bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering waarop ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is. Indien een algemene vergadering, bijeengeroepen om de statuten van de vereniging te wijzigen of om haar te ontbinden, rechtstreeks of bij volmacht niet de helft van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigt, kan een nieuwe, met hetzelfde doel bijeengeroepen buitengewone algemene vergadering geldig beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is.  

Artikel 32: De algemene vergadering welke de ontbinding zal uitgesproken hebben, zal de bestemming van het maatschappelijk bezit en de fondsen regelen. Zij zal drie vereffenaars aanstellen en hen gelasten met de uitvoering van de genomen beslissingen waarbij zij zich dienen te houden aan volgende beschikkingen: Na betaling van de schulden wordt het vermogen van de vereniging als volgt verdeeld: Het bedrag van giften en legaten gaat terug naar de beschikker, zijn erfgenamen of zijn rechthebbenden, voor zover het recht tot terugneming bedongen is in de akte van schenking en de vordering ingesteld wordt binnen het jaar dat volgt op de bekendmaking van de akte van ontbinding. Het netto-actief, na eventuele aftrek van het bedrag der aan de vereniging gedane giften en legaten, wordt toegekend aan een door de algemene vergadering aangewezen soortgelijk of aanverwant werk. Die aanwijzing kan maar uitwerking hebben als de aan de goederen gegeven bestemming in overeenstemming zijn met de wet. 

Artikel 33: Bij beslissing van de algemene vergadering kan de vereniging zich aansluiten bij een beroepsfederatie van apothekers in de voorwaarden voorzien door artikel 18 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. Gebeurlijk zal de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen de leden aanduiden welke de K.F.K. zullen vertegenwoordigen in de schoot der beroepsfederatie(s).  

Artikel 34: Alle gevallen welke niet voorzien zijn in de huidige statuten of het huishoudelijk reglement worden in hoogste instantie door het bestuur beslecht. Artikel 35: De huidige statuten worden van kracht op de tiende dag na hun publicatie in Het Staatsblad. Tot zolang gelden de oude statuten.  

(Belgisch Staatsblad 4-7-1997 nr 74)