Huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1: Leden

a) Om aanvaard te worden als lid moet de kandidaat met eenvoudige meerderheid der stemmen aanvaard worden op de bestuursvergadering. Bij niet aanvaarding legt het bestuur de kandidatuur voor aan de algemene vergadering. Deze beslist op de eerstkomende bijeenkomst bij eenvoudige meerderheid van de helft plus één van het aantal stemgerechtigde aanwezigen.

b) Als correspondent van de vereniging kan aanvaard worden ieder persoon of vereniging die voldoet aan de bepalingen van artikel 6 §§ c, d van de statuten en artikel 1a) van het huishoudelijk reglement. Correspondenten betalen een jaarlijkse bijdrage.  

ARTIKEL 2: Ontslag en uitsluiting van leden  

Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan na een tijdspanne van één jaar opnieuw lid worden mits zich te schikken naar de bepalingen in artikel 6 van de statuten en artikel 1a) van het huishoudelijk reglement. 

ARTIKEL 3: Gewone algemene vergaderingen  

1) De leden ontvangen, ten laatste twee dagen voor de vergadering, een uitnodiging met de dagorde, waarop duidelijk de agendapunten vermeld staan waarover een stemming zal plaats vinden. Alle andere voorstellen, vragen en moties van één of meerdere leden kunnen, volgens een door de voorzitter vastgestelde prioriteit, aan de vergadering ter bespreking voorgelegd worden. Een bindende stemming hierover kan slechts gebeuren in een volgende vergadering met dit punt op de dagorde.  

2) Het stemrecht van de werkende leden is enkel van toepassing op die materie waarbij zij rechtstreeks betrokken zijn en waarvoor zij de eind-verantwoordelijkheid dragen. In de uitnodiging tot de vergadering zullen bij elk punt van de dagorde waarover gestemd moet worden, de stemgerechtigden omschreven worden. Zo er geen omschrijving opgegeven werd zijn alle aanwezige werkende leden stemgerechtigd. De stemming is niet geheim tenzij een lid de geheime stemming vraagt.  

3) Een stemming van een algemene vergadering kan herroepen worden door een stemming bij gewone meerderheid van een daaropvolgende algemene vergadering, welke daartoe speciaal bijeengeroepen wordt volgens de modaliteiten van artikel 14 van de statuten, hoofdstuk 3: algemene vergadering 

4) Niemand neemt het woord tenzij de voorzitter het hem geeft. Wie het woord voert mag niet in de rede gevallen worden tenzij de voorzitter het nodig of wenselijk acht hem/haar tot het onderwerp of de orde terug te roepen.  

5) De voorzitter of zijn plaatsvervanger opent en sluit de zitting, leidt de besprekingen, waakt over de orde, gelast één of meer leden met het opnemen en inzamelen van de stemmen en maakt het resultaat van de beraadslagingen bekend.  

6) De secretaris brengt over elke zitting een verslag uit inhoudend: het aantal aanwezige leden, doel van de bijeenkomst, de behandelde onderwerpen en de genomen beslissingen.  

7) Het verslag wordt tijdens de volgende algemene vergadering voorgelezen en aan de aanwezigen ter goedkeuring voorgelegd. 

ARTIKEL 4: Buitengewone algemene vergadering  

1) Het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering wordt vereist voor de beslissing over één van volgende punten: a) Wijziging van de statuten. b) Ontbinding van de vereniging.  

2) Hierover kan slecht geldig beraadslaagd en gestemd indien op deze buitengewone algemene vergadering minstens de helft van de stemgerechtigde werkende leden aanwezig of door volmacht vertegenwoordigd is. Het voorstel dient goedgekeurd door drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Indien het quorum van de helft van de stemgerechtigde werkende leden niet wordt gehaald tijdens de eerste vergadering mag een volgende vergadering geldig beslissen onafgezien van het aantal aanwezigen.  

3) De volmacht hier bedoeld berust op het KB van 29 januari 1935 dat de wet van 31 maart 1898 na alinea 15 aanvult met volgende tekst: "De leden die belet zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich door een ander lid, houder ener speciale volmacht, laten vertegenwoordigen". 

ARTIKEL 5: Statutaire algemene vergadering  

1) De statutaire bestuursverkiezing is geheim. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal te begeven mandaten kan de vergadering akkoord gaan met een stemming bij handgeklap. 

2) Tweejaarlijks is de helft der bestuursleden uittredend en herkiesbaar. Alleen werkende leden kunnen kandidaat zijn voor het bestuur. Tenminste vier weken voor de algemene vergadering worden de namen van de uittredende bestuursleden medegedeeld aan de leden. Kandidaturen moeten schriftelijk en tenminste twee weken voor de vergadering ingediend worden bij de voorzitter of de secretaris. Zo er onvoldoende kandidaturen binnenkomen dan kan het bestuur zelf kandidaten voorstellen. De naam van de kandidaten zal in alfabetische volgorde vermeld worden in de uitnodiging tot de algemene statutaire vergadering.  

3) De kandidaten worden voorgesteld aan de algemene vergadering.  

4) Voor deze verkiezing kan elk aanwezig werkend lid slechts stemmen voor één kandidaat. Als bestuurslid zijn die kandidaten verkozen welke de meeste stemmen behaalden.  

5) De stemopnemers, aangeduid bij het begin van de vergadering, vergelijken desgevallend het aantal uitgebrachte stemmen met het aantal uitgedeelde briefjes. Nadien delen zij de uitslag mee aan de voorzitter. 

ARTIKEL 6: Het bestuur  

1) Het bestuur vergadert naargelang de noodwendigheden.  

2) Het bestuur staat in voor de goede werking van de wachtbeurt van de apothekers.  

3) Herdenkingsfeesten, vieringsplechtigheden, sympathiebetuigingen en uitgaven van rouwbeklag vallen eveneens binnen de bevoegdheid van het bestuur.  

4) Het bestuur mag tijdelijke comités oprichten met bepaalde opdrachten en bijzondere bevoegdheden.  

5) De comités onderwerpen hun activiteiten en beslissingen aan de goedkeuring van het bestuur. Bij monde van hun voorzitter brengen zij bij het bestuur regelmatig verslag uit over hun werkzaamheden.  

6) Geen enkel bestuurslid of comité kan optreden in naam van de vereniging zonder voorafgaandelijke toelating van het bestuur.  

7) Het bestuur bepaalt de dagorde van de algemene vergadering rekening houdend met artikel 3 van het huishoudelijk reglement.  

8) Het bestuur is bevoegd om alle rechtsvorderingen in te stellen, hetzij als eiser hetzij als verweerder. Op deze vorderingen vertegenwoordigt de voorzitter of zijn door de algemene vergadering gevolmachtigde vervanger de vereniging, eventueel bijgestaan door een raadgever.  

9) De leden van het bestuur gaan geen enkele persoonlijke verbintenis aan met betrekking tot de verbintenissen van de beroepsvereniging. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het mandaat dat ze hebben ontvangen. 

10) Het bestuur heeft de taak de leden zo degelijk mogelijk voor te lichten, zowel over haar bestuursactiviteit als over algemene en specifieke problemen.  

11) De bestuursleden verbinden zich ertoe de bestuursvergaderingen regelmatig bij te wonen.  

12) De secretaris of degene die hem bijstaat maakt een verslag van elke zitting. Een exemplaar wordt aan elk bestuurslid bezorgd.  

13) De schatbewaarder houdt toezicht op de inkomsten en uitgaven van de vereniging en op de boekhouding.  

14) In geval van ontslag of overlijden van een bestuurslid zonder functie wordt een nieuw bestuurslid verkozen door de eerstvolgende algemene vergadering. Het verkozen bestuurslid beëindigt het mandaat van het weggevallen bestuurslid. Bij het wegvallen van een bestuurslid met functie wordt dezelfde procedure gevolgd. De functies in het bestuur worden door de voorzitter en in samenspraak met het bestuur verdeeld. Bij wegvallen van de voorzitter wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in artikel 18 van de statuten. De vacature(s) worden aan de leden bekendgemaakt en de kandidaturen dienen binnen de 8 dagen gesteld. Datum van de algemene vergadering en lijst van de kandidaten worden ten laatste twee dagen voor de vergadering bekendgemaakt. Voor de verkiezing gelden de normen van artikel 5 van het huishoudelijk reglement. 

ARTIKEL 7: Slotbepalingen  

1) Het huidig reglement kan slechts herzien worden na schriftelijke aanvraag ondertekend door tien leden en gericht aan de secretaris of op voorstel van het bestuur. Het voorstel wordt besproken tijdens de eerste algemene vergadering en na bespreking al dan niet aangepast en moet goedgekeurd worden bij eenvoudige meerderheid der aanwezige leden. 

2) Het herziene reglement wordt slechts van kracht na goedkeuring door twee derden van de aanwezige stemgerechtigden op een tweede algemene vergadering.  

3) Na aanvaarding van het reglement door de vereniging wordt aan elk lid een exemplaar bezorgd.